Pedakiou Dioskoridou Anazarbeōs Peri hylēs iatrikēs logoi hex, Outside front cover